Новини сайту

Проблеми екології в Херсоні і Херсонській області

Сучасний екологічний стан навколишнього середовища Херсонської області потребує стабілізації та зменшення техногенно-антропогенного навантаження на довкілля. Починаючи з 90-х років значна територія регіону визначена як зона екологічного лиха. Проблемні питання накопичувалися десятиріччями і перейшли у кризову фазу під час економічного спаду України та Херсонщини зокрема. Найгострішими екологічними проблемами, які потребують розв’язання є: незадовільна якість питної води, вкрай забруднені атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, викиди у довкілля отрутохімікатів, побутових та токсичних відходів, підтоплення території, наявність несанкціонованих сміттєвих звалищ, суттєве погіршення стану земель, зменшення площі зелених насаджень та лісових ресурсів, руйнування берегів річок, посягання на об’єм природно-заповідних фондів. Цей перелік не є вичерпним, його можна продовжувати нескінченно. Екологічний стан в області є досить напруженим і становить загрозу для здоров’я населення та існування безпечного довкілля. Для покращення ситуації, вкрай необхідно здійснювати низку заходів з охорони навколишнього природного середовища у всіх напрямках.

Екологічні проблеми Херсона


Урбанізовані території, до яких відносяться міста та міські агломерації є основним чинником антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Нераціональна експлуатація та неосмислене природокористування призводить до створення екологічних проблем.
В результаті активної людської діяльності настають такі негативні наслідки:
·        змінюється клімат від теплового забруднення;
·        трансформується природний рельєф та геологічне середовище;
·        зменшується чисельність або зовсім зникають деякі види флори та фауни;
·        природні ґрунти цілеспрямовано перетворюються в штучні техноземи;
·        забруднюється атмосферне повітря промисловими та транспортними викидами;
·        забруднюються поверхневі води металами, штучними хімічними сполуками.
Херсон існує вже 220 років. В результаті багаторічної експлуатації надр та господарської діяльності відбулася повна трансформація рельєфу та геологічного середовища. Це спричинило основну проблему – постійне підтоплення значної території міста внаслідок підняття ґрунтових вод.
Тотальне підняття ґрунтових вод спровокували такі основні фактори:
·        будівництво різних форм штучного рельєфу та недосконала робота зливової каналізації або повна її відсутність в деяких районах;
·        втрата води з каналізаційної та водопровідної мережі;
·        переполиви в результаті норм зрошення;
·        будівництво багатоповерхових будинків упоперек схилів, які ведуть до балок та річок, що призводить до перетинання природного підземного стоку;
·        знищення балок та ярів;
·        просідання ґрунту внаслідок будівництва великої кількості споруд, які збільшують навантаження не верхній шар геологічного середовища;
·        активізація зсувних процесів, суфозії.
Окрім підняття ґрунтових вод, також відбувається їх активне забруднення внаслідок інтенсивної промислової діяльності та транспорту. У води потрапляють такі небезпечні речовини як нітрати, нафтопродукти, кадмій, свинець.

Проблеми питної води

Суттєве погіршення якості питної води на Херсонщині обумовлене довготривалою експлуатацією артезіанських свердловин. Це провокує порушений режим підземних вод та притік шкідливих компонентів. У Херсоні видобування питної води проходить найчастіше з сарматського ярусу неогенового горизонту. При його переексплуатації у артезіанські води потрапляють небажані інгредієнти з інших горизонтів: катіони та аніони легко розчинних солей, метали, аміак, нафтопродукти, сполуки азоту. Також в цей горизонт просочуються сильно забруднені води з верхнього шару, що є особливо небезпечним.
За даними спостережень, занадто високі значення мінералізації зафіксовані в селищах Комишани та Степанівка, тому це найбільш непридатна до споживання вода. Незадовільний стан питної води виявлений також на територіях напірних станцій №3, №4. Окрім високих показників мінералізації, вмісту хлоридів та сульфатів, ще зафіксований високий вміст нітратів та аміачного азоту.
На думку фахівців, стабілізувати водно-екологічне становище і санітарно-гігієнічні параметрі в Херсоні можна шляхом збільшення водовідбору на Верхньо-Антоновському водозаборі. Додатковим резервом якісної питної води можуть стати ділянки в заплаві Дніпра. Але тільки освоєння нових джерел, зокрема використання водозаборів на лівобережжі дозволить дійсно вирішити проблему забезпечення Херсона якісною питною водою.

Стан ґрунтів і зеленої зони міста

Для міста характерна наявність значної кількості штучних техноземів, які булі створені цілеспрямовано людиною в результаті активної господарської діяльності або в процесі рекультивації порушених ділянок. Найбільше перетворених ґрунтів відзначається в історичному центрі, а найменше в приміських селищах та зонах паркових насаджень. Техноземи в основному мають властивості зональних темно-каштанових та алювіальних ґрунтів заплав. Інтенсивне забруднення ґрунтів Херсонщини обумовлене витоками каналізаційних та ґрунтових вод, скупченням автомобільного транспорту, великою кількістю виробництв, специфікою вітрового режиму, яка сприяє осадженню шкідливих речових із повітря на поверхню ґрунту. Також негативний вплив на властивості та родючість спричиняє будівельне сміття. Водночас забруднені ґрунти провокують вторинне забруднення рослин, тварин, продуктів харчування, поверхневих вод, повітря. Найбільш забрудненими є сміттєзвалища та узбіччя доріг.
Що стосується зеленої зони міста, то під впливом несприятливих екологічних умов відбулися трансформації в живій природі. Деякі види рослин, грибів, тварин пристосувалися до урбанізованих умов, а інші зовсім зникли. Рослинний покрив відіграє значну роль у покращенні екологічного стану урбанізованого середовища, тому його оптимізації приділяється багато уваги. Загалом, суспільство сприяє появі рослин у місті. Проте є істотні недоліки, які потребують виправлення. Місто озеленене нерівномірно. Недостатньо масивних паркових насаджень, мала кількість хвойних і вічнозелених листяних рослин.

Стан повітря

За підрахунками, в рік на Херсонщину припадає 19 т забруднюючих речовин на квадратний кілометр. Якщо порівнювати з Кривим Рогом, Запоріжжям, Маріуполем, то це вважається відносно висока якість повітряного басейну. Головним непохитним лідером упродовж багатьох років по забрудненню повітряного середовища в місті є АТ «Херсоннафтопереробка». Через його діяльність в атмосферу потрапляють сірчаний газ, сірководні та вуглеводні викиди, оксиди азоту, фенол. До інших значних забруднювачів повітря також відносяться такі виробництва: Херсонська ТЕЦ, АХ «Херсонські комбайни», ВО «Дніпро», завод скловиробів. Вони додають шкідливі викиди в атмосферу у вигляді хромового ангідриду, хлористоводневої кислоти, формальдегіду, лугів, фтористих сполук тощо. Через зростання чисельності транспортних засобів стрімко збільшується забруднення повітря оксидом вуглецю.

Вплив діяльності підприємств області на стан річки Дніпро

В пониззі Дніпра стан річкових вод є незадовільним. Забруднення складаються з побутових та промислових стоків, відходів зливової каналізації, викидів промислових виробництв та каналізаційних скидів з приватних господарств. На правому березі річки Веревчиної через міські очисні споруди щорічно проходять комунально побутові та промислові води міста, які після очищення скидаються у річку. Однак очищення це можна назвати умовним, оскільки на очисних спорудах несвоєчасно чистять біологічні ставки, тому велика кількість забруднюючих речовин залишається у водах та потрапляють у Веревчину. Окрім цих забруднень, в цій річці є також скиди неочищеної дощової води, дренажні скиди зі зрошуваних систем, погано очищені промислові скиди. Сукупність цих факторів призводить до підвищеної концентрації забруднюючих речових. Ще одну суттєву небезпеку для Дніпра становить зливова система каналізації Херсона, бо цей бруд взагалі не проходить ніякого очищення і потрапляє в річку в первісному вигляді. А це такі шкідливі речовини як нафтопродукти, нітрати, фосфати, органічні речовини різного походження та інші. Ситуація з екологічним станом річки ще більш ускладняється через аварії на каналізаційних мережах, що трапляються досить часто через зношеність обладнання. В таких випадках у Дніпро скидають великий та неконтрольований об’єм неочищених комунально-побутових та промислових вод.
З вищезазначеного можна зробити висновок, що ситуація в нашому місті і області вкрай погана, потрібно якнайшвидше приймати заходи для покращення екологічної ситуації. Просто завтра ми можемо «втратити» наш регіон, чого б не хотілось.
Made on
Tilda